Algemene voorwaarden

Art. 1 – DRAAGWIJDTE

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden van PACKAS (hierna ‘AVV’) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen. Door het enkele feit van zijn bestelling erkent de klant onze aanbieding en de AVV te kennen en ze te aanvaarden. De klant erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden door aanvaarding van onze aanbieding of wanneer hij geen uitdrukkelijk voorbehoud geformuleerd heeft binnen de 8 (acht) kalenderdagen na datum van de orderbevestiging. De AVV zullen ook gelden voor toekomstige leveringen of diensten zelfs indien de algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk worden herhaald. Afwijkende en/of bijkomende bepalingen van de AVV gelden enkel indien schriftelijk bevestigd door PACKAS, zelfs indien ze niet in tegenspraak zijn met de AVV, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan werden. Zij laten het overige geheel van de AVV onverminderd van toepassing. PACKAS houdt zich het recht voor om de AVV eenzijdig te wijzigen. Indien enige bepaling van de AVV nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Art. 2 – AANBIEDINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden de aanbiedingen en informaties van PACKAS louter indicatief verstrekt. Elk geplaatst order verbindt de klant doch bindt PACKAS slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of vermeende onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 (acht) kalenderdagen na de datum van onze orderbevestiging. De ondertekenaar die in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris een bestelling plaatst maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. BW en 1200 e.v. BW.

Art. 3 – PRIJZEN

De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de aanvaarding van de betrokken bestelling van kracht zijn. Aan de klant toegestane kortingen gelden uitsluitend voor de individuele bestelling waarvoor ze toegestaan werden. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door PACKAS medegedeelde prijslijst. Alle prijzen kunnen op ieder moment eenzijdig worden verhoogd ingeval van (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen met meer dan 10% (tien procent) of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten.

Art. 4 – LEVERINGSTERMIJNEN

Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk andersluidend beding zijn de door PACKAS opgegeven termijnen steeds benaderend. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op enige schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of enige andere met PACKAS gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

Art. 5 – LEVERINGEN

PACKAS is te allen tijde gerechtigd om voorafgaand aan de levering voldoende zekerheid van betaling te verlangen: wanneer deze zekerheid niet kan gegeven worden, is PACKAS gerechtigd elke verdere levering te weigeren en al dan niet gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomsten als van rechtswege ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

  • Bij de inontvangstneming van de goederen, indien de goederen door of namens de klant worden afgehaald;
  • Bij de afgifte van de goederen aan de vervoerder, indien deze verzending geschiedt in opdracht van de koper al dan niet met eigen vervoersmiddel.
  • Bij de aflevering ten huize of aan het magazijn van de klant, indien de verzending gebeurt in opdracht van de verkoper of de producent.

Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen schriftelijk aan PACKAS worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. Behoudens andersluidende overeenkomst geschiedt de verzending steeds franco ter plaatse DAP – cf. Incoterms ® 2010.

PACKAS behoudt zich het recht voor om :

  • producten te leveren die, om redenen van technische aard, geringe afwijkingen vertonen van kwaliteit, maat, kleur, dikte of uitvoering. De toegestane tolerantie boven en beneden de nominale waarde is 10% voor de dikte tenzij anders vermeld.
  • voor elke overeengekomen hoeveelheid 10% meer of minder te leveren dan oorspronkelijk overeengekomen en de werkelijk geleverde hoeveelheid te factureren zonder dat de klant het recht heeft op eigen schadevergoeding, uitstel, of weigering van betaling, annulering van zijn order of ontbinding van de overeenkomst tenzij anders overeengekomen.

Drukproeven, ontwerpen, drukfilmen, cliché’s, drukcilinders, gereedschap en mallen blijven te allen tijde eigendom van PACKAS, onafhankelijk van de voor deze stukken aan de klant aangerekende kosten. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming deze stukken te gebruiken, geheel of gedeeltelijk na te maken, aan derden ter hand te stellen of op enigerlei wijze openbaar te maken. PACKAS houdt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Iedere annulering lastens of door de klant geeft aan PACKAS recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de koopsom, onder voorbehoud van hoger bewezen schade, zoals onder andere opslag- en vervoerskosten. Bij niet-tijdige afname van de bestelde goederen, zelf bij bestelling op afroep, en nadat de klant voorafgaandelijk ingebreke gesteld werd om de goederen af te nemen, behoudt PACKAS het recht voor om alle kosten, zoals vrachtkosten, opslagkosten edm. aan de klant door te rekenen en desgevallend een prijsaanpassing door te voeren.

Art. 6 – OVERMACHT

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van PACKAS en die de uitvoering van de overeenkomst absoluut onmogelijk maken, zoals onder meer maar niet beperkt tot brand, stakingen en lock-outs, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw en overstroming. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn. In geval van overmacht zal de partij die nadeel ondervindt van de overmacht onmiddellijk (en in ieder geval binnen een periode van 3 (drie) dagen na het ontstaan van de overmacht) de andere partij schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijke elementen bevatten om de andere partij in staat te stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort gedurende de duur van de overmacht. De partij die nadeel ondervindt van de overmacht zal alles in het werk stellen om de vertraging tot een minimum te herleiden en zal de andere partij in kennis stellen van de maatregelen die daartoe worden genomen. PACKAS heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding, indien de overmacht aanhoudt of vaststaat dat deze zal aanhouden gedurende een periode van minstens 90 (negentig) dagen.

Art. 7 – KLACHTEN

Klachten over zichtbare gebreken en/of over het aantal geleverde goederen worden niet meer aanvaard indien de leveringsbon voor ontvangst werd afgetekend. Indien de leveringsbon niet werd afgetekend dienen klachten over zichtbare gebreken en/of aantal geleverde goederen binnen de 3 (drie) werkdagen schriftelijk aan PACKAS te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik, wijziging of verzending van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen 3 (drie) maand na de levering schriftelijk aan PACKAS worden gemeld. Deze klachten betreffende bij de levering niet-zichtbare gebreken dienen bovendien, op straffe van vervallenverklaring, schriftelijk ter kennis te worden gebracht binnen de 3 (drie) kalenderdagen nadat zij werden vastgesteld of vastgesteld hadden moeten zijn. Bij gebreke van melding binnen deze termijn, zijn de partijen het erover eens dat de goederen definitief werden aanvaard door de klant. Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden beperkt verplichting van PACKAS zich tot het vervangen van de beschadigde of gebrekkige goederen, respectievelijk aanvullen van de ontbrekende stukken, met uitsluiting van elke andere vergoeding van om het even welke aard. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen wordt PACKAS niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan PACKAS hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout is PACKAS niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van materiële, immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Klachten betreffende facturen moeten ons rechtstreeks en binnen de 8 (acht) kalenderdagen volgend op het versturen ervan schriftelijk ter kennis worden gebracht, op straffe van vervallenverklaring.

Art. 8 – RETOURZENDING

PACKAS aanvaardt geen enkele retourzending behoudens voorafgaande toestemming. In elk geval worden de retourgoederen teruggezonden voor rekening en risico van de klant tenzij anders bedongen.

Art. 9 – BETALINGEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen van PACKAS betaalbaar binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum, netto zonder korting, op de hoofdzetel van de vennootschap of op de bankrekening zoals vermeld op de factuur. Klachten, zelfs indien zij naderhand gegrond worden bevonden, geven de klant niet het recht eigenmachtig de betaling van vervallen facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Bovendien doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige vordering zijnerzijds.

Art. 10 – WANBETALING

De niet-betaling – zelfs gedeeltelijk – op vervaldag van een factuur of handelseffect, heeft tot gevolg dat:

a. Alle overige nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant, met inbegrip van nog niet vervallen wissels, van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

b. Alle door PACKAS verleende kortingen en betalingsmodaliteiten vervallen.

c. Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest afwerpen van 1% (één procent) voor elke maand of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van het opeisbaar worden van het bedrag.

d. Naast de verwijlintresten een vergoeding verschuldigd zal zijn van 10% (tien procent) op het aldus nog verschuldigd factuurbedrag onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

e. PACKAS zich het recht voorbehoudt om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, dan wel om de overeenkomst te ontbinden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte, in overeenstemming met art. 12.

f. De gerechtelijke invordering lastens de klant ons recht geeft tot aanrekening van de bewezen invorderingskosten.

Art. 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD CLAUSULE

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door PACKAS geleverde of te leveren goederen aan PACKAS verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkocht goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd. Tot op het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, (i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht, (ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van PACKAS. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om PACKAS onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan PACKAS voor te leggen. De klant verbindt zich ertoe om PACKAS schriftelijk en voor de levering te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van PACKAS de identiteit van de eigenaar meedelen, behalve indien het adres vermeld staat op het CMR vrachtbewijs. Het is de klant verboden transformaties aan te brengen aan de aldus opgeslagen goederen.

Art. 12 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

PACKAS heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :

  • Indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 (zeven) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
  • Bij staking van betaling, faillietverklaring of bekentenis van faillissement door de klant
  • Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant
  • Indien de zeggenschap over de klant wijzigt • Indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant
  • Indien PACKAS gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen zal nakomen. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal door de klant een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% (dertig procent) van het factuurbedrag, ongeacht ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade.

Art. 13 – GESCHILLEN

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voorspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.