(Version française en bas de la page) 

Artikel 1 – DRAAGWIJDTE:
Huidige algemene verkoopsvoorwaarden van PACKAS (hierna ‘AVV’) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen. Door het enkele feit van zijn bestelling erkent de klant onze aanbieding en de AVV te kennen en ze te aanvaarden. De klant erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden door aanvaarding van onze aanbieding of wanneer hij geen uitdrukkelijk voorbehoud geformuleerd heeft binnen de 8 (acht) kalenderdagen na datum van de orderbevestiging.
De AVV zullen ook gelden voor toekomstige leveringen of diensten zelfs indien de algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk worden herhaald.
Afwijkende en/of bijkomende bepalingen van de AVV gelden enkel indien schriftelijk bevestigd door PACKAS, zelfs indien ze niet in tegenspraak zijn met de AVV, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan werden. Zij laten het overige geheel van de AVV onverminderd van toepassing.
PACKAS houdt zich het recht voor om de AVV eenzijdig te wijzigen.
Indien enige bepaling van de AVV nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN:
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden de aanbiedingen en informaties van PACKAS louter indicatief verstrekt. Elk geplaatst order verbindt de klant doch bindt PACKAS slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of vermeende onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 (acht) kalenderdagen na de datum van onze orderbevestiging.
De ondertekenaar die in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris een bestelling plaatst maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. BW en 1200 e.v. BW.

Artikel 3 – PRIJZEN:
De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de aanvaarding van de betrokken bestelling van kracht zijn. Aan de klant toegestane kortingen gelden uitsluitend voor de individuele bestelling waarvoor ze toegestaan werden.
De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door PACKAS medegedeelde prijslijst. Alle prijzen kunnen op ieder moment eenzijdig worden verhoogd ingeval van (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen met meer dan 10% (tien procent) of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten.

Artikel 4 – LEVERINGSTERMIJNEN:
Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk andersluidend beding zijn de door PACKAS opgegeven termijnen steeds benaderend. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op enige schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of enige andere met PACKAS gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 5 – LEVERINGEN:
PACKAS is te allen tijde gerechtigd om voorafgaand aan de levering voldoende zekerheid van betaling te verlangen: wanneer deze zekerheid niet kan gegeven worden, is PACKAS gerechtigd elke verdere levering te weigeren en al dan niet gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomsten als van rechtswege ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade.
De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

-        Bij de inontvangstneming van de goederen, indien de goederen door of namens de klant worden afgehaald;

-        Bij de afgifte van de goederen aan de vervoerder, indien deze verzending geschiedt in opdracht van de koper al dan niet met eigen vervoersmiddel.

-        Bij de aflevering ten huize of aan het magazijn van de klant, indien de verzending gebeurt in opdracht van de verkoper of de producent.

Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen schriftelijk aan PACKAS worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.
Behoudens andersluidende overeenkomst geschiedt de verzending steeds franco ter plaatse DAP – cf. Incoterms ® 2010.
PACKAS behoudt zich het recht voor om :

-        producten te leveren die, om redenen van technische aard, geringe afwijkingen vertonen van kwaliteit, maat, kleur, dikte of uitvoering. De toegestane tolerantie boven en beneden de nominale waarde is 10% voor de dikte tenzij anders vermeld.

-        voor elke overeengekomen hoeveelheid 10% meer of minder te leveren dan oorspronkelijk overeengekomen en de werkelijk geleverde hoeveelheid te factureren zonder dat de klant het recht heeft op eigen schadevergoeding, uitstel, of weigering van betaling, annulering van zijn order of ontbinding van de overeenkomst tenzij anders overeengekomen.

Drukproeven, ontwerpen, drukfilmen, clichés, drukcilinders, gereedschap en mallen blijven te allen tijde eigendom van PACKAS, onafhankelijk van de voor deze stukken aan de klant aangerekende kosten. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming deze stukken te gebruiken, geheel of gedeeltelijk na te maken, aan derden ter hand te stellen of op enigerlei wijze openbaar te maken.

PACKAS houdt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Iedere annulering lastens of door de klant geeft aan PACKAS recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de koopsom, onder voorbehoud van hoger bewezen schade, zoals onder andere opslag- en vervoerskosten.

Bij niet-tijdige afname van de bestelde goederen, zelf bij bestelling op afroep, en nadat de klant voorafgaandelijk ingebreke gesteld werd om de goederen af te nemen, behoudt PACKAS het recht voor om alle kosten, zoals vrachtkosten, opslagkosten edm. aan de klant door te rekenen en desgevallend een prijsaanpassing door te voeren.

Artikel 6 – OVERMACHT:
Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van PACKAS en die de uitvoering van de overeenkomst absoluut onmogelijk maken, zoals onder meer maar niet beperkt tot brand, stakingen en lock-outs, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw en overstroming. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

In geval van overmacht zal de partij die nadeel ondervindt van de overmacht onmiddellijk (en in ieder geval binnen een periode van 3 (drie) dagen na het ontstaan van de overmacht) de andere partij schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijke elementen bevatten om de andere partij in staat te stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort gedurende de duur van de overmacht. De partij die nadeel ondervindt van de overmacht zal alles in het werk stellen om de vertraging tot een minimum te herleiden en zal de andere partij in kennis stellen van de maatregelen die daartoe worden genomen. PACKAS heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding, indien de overmacht aanhoudt of vaststaat dat deze zal aanhouden gedurende een periode van minstens 90 (negentig) dagen.

Artikel 7 – KLACHTEN:
Klachten over zichtbare gebreken en/of over het aantal geleverde goederen worden niet meer aanvaard indien de leveringsbon voor ontvangst werd afgetekend.

Indien de leveringsbon niet werd afgetekend dienen klachten over zichtbare gebreken en/of aantal geleverde goederen binnen de 3 (drie) werkdagen schriftelijk aan PACKAS te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik, wijziging of verzending van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen 3 (drie) maand na de levering schriftelijk aan PACKAS worden gemeld. Deze klachten betreffende bij de levering niet-zichtbare gebreken dienen bovendien, op straffe van vervallenverklaring, schriftelijk ter kennis te worden gebracht binnen de 3 (drie) kalenderdagen nadat zij werden vastgesteld of vastgesteld hadden moeten zijn. Bij gebreke van melding binnen deze termijn, zijn de partijen het erover eens dat de goederen definitief werden aanvaard door de klant. Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden beperkt verplichting van PACKAS zich tot het vervangen van de beschadigde of gebrekkige goederen, respectievelijk aanvullen van de ontbrekende stukken, met uitsluiting van elke andere vergoeding van om het even welke aard.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen wordt PACKAS niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan PACKAS hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout is PACKAS niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van materiële, immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Klachten betreffende facturen moeten ons rechtstreeks en binnen de 8 (acht) kalenderdagen volgend op het versturen ervan schriftelijk ter kennis worden gebracht, op straffe van vervallenverklaring.

Artikel 8 – RETOURZENDINGEN:
PACKAS aanvaardt geen enkele retourzending behoudens voorafgaande toestemming. In elk geval worden de retourgoederen teruggezonden voor rekening en risico van de klant tenzij anders bedongen.

Artikel 9 – BETALINGEN:
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen van PACKAS betaalbaar binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum, netto zonder korting, op de hoofdzetel van de vennootschap of op de bankrekening zoals vermeld op de factuur.

Klachten, zelfs indien zij naderhand gegrond worden bevonden, geven de klant niet het recht eigenmachtig de betaling van vervallen facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Bovendien doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige vordering zijnerzijds.

Artikel 10 – WANBETALINGEN:
De niet-betaling – zelfs gedeeltelijk – op vervaldag van een factuur of handelseffect, heeft tot gevolg dat :

a.       Alle overige nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant, met inbegrip van nog niet vervallen wissels, van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
b.       Alle door PACKAS verleende kortingen en betalingsmodaliteiten vervallen.
c.        Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest afwerpen van 1% (één procent) voor elke maand of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van het opeisbaar worden van het bedrag.
d.       Naast de verwijlintresten een vergoeding verschuldigd zal zijn van 10% (tien procent) op het aldus nog verschuldigd factuurbedrag onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
e.       PACKAS zich het recht voorbehoudt om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, dan wel om de overeenkomst te ontbinden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte, in overeenstemming met art. 12.
f.        De gerechtelijke invordering lastens de klant ons recht geeft tot aanrekening van de bewezen invorderingskosten.

Artikel 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD CLAUSULE
De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door PACKAS geleverde of te leveren goederen aan PACKAS verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkocht goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

Tot op het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, (i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht, (ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van PACKAS. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om PACKAS onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan PACKAS voor te leggen.

De klant verbindt zich ertoe om PACKAS schriftelijk en voor de levering te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van PACKAS de identiteit van de eigenaar meedelen, behalve indien het adres vermeld staat op het CMR vrachtbewijs. Het is de klant verboden transformaties aan te brengen aan de aldus opgeslagen goederen.

Artikel 12– ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST:
PACKAS heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :

-        Indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 (zeven) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen

-        Bij staking van betaling, faillietverklaring of bekentenis van faillissement door de klant

-        Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant

-        Indien de zeggenschap over de klant wijzigt

-        Indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant

-        Indien PACKAS gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen zal nakomen.

In geval van ontbinding van de overeenkomst zal door de klant een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% (dertig procent) van het factuurbedrag, ongeacht ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade.

Artikel 13 – GESCHILLEN:
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voorspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 1 – PORTEE :
Les présentes conditions générales de vente de PACKAS (ci-après, « CGV ») sont applicables à toutes nos offres, confirmations de commandes et livraisons. Le client, par le seul fait de sa commande, reconnaît avoir pris connaissance de notre offre et des CGV et les accepter. Le client reconnaît avoir renoncé à l’application de ses propres conditions générales éventuelles lorsqu’il accepte l’offre de PACKAS ou lorsqu’il n’a pas formulé de réserves expresses dans les 8 (huit) jours calendrier suivant la date de la confirmation de commande.
Les CGV seront également d’application aux livraisons ou aux services futures même si celles-ci ne sont pas expressément reproduites.
Des clauses dérogatoires et/ou complémentaires aux CGV ne seront d’application que moyennant confirmation écrite de PACKAS, même si elles ne sont pas en contradiction avec les CGV, et uniquement dans le cadre du contrat pour lequel elles auront été acceptées.  Les dispositions des CGV auxquelles elles ne dérogent pas demeurent entièrement d’application.
PACKAS se réserve le droit de modifier unilatéralement les CGV.
En cas de nullité de l’une des clauses des CGV, les autres clauses demeurent entièrement en vigueur et les parties s’engagent à remplacer la clause nulle par une autre clause qui se rapproche le plus possible de l’objectif et de la portée de la clause nulle.

Article 2 – OFFRES ET CONFIRMATIONS DE COMMANDES :
Sauf stipulation contraire expresse, toutes les offres et les informations de PACKAS sont fournies à titre purement indicatif. Toute commande transmise engage le client mais ne lie PACKAS qu’après confirmation écrite de la commande. Les éventuelles ou supposées inexactitudes figurant dans la confirmation de commande, doivent être signalées par écrit dans les 8 (huit) jours calendrier suivant la date de la confirmation. A défaut de contestation dans ce délai, les parties conviennent que la confirmation de commande est définitivement acceptée par le client.
Le signataire qui, en son nom propre ou en qualité de mandataire, passe une commande se porte fort pour les tiers qu’il représente et s’engage solidairement et indivisiblement avec eux, et ce conformément aux articles 1120 et suivants du Code civil et 1200 et suivants du Code civil.

Article 3 – PRIX :
Les commandes sont facturées aux prix et aux conditions qui sont en vigueur à la date de leur acceptation. Les remises accordées au client valent exclusivement pour la commande individuelle à l’occasion de laquelle elles ont été octroyées.
Les prix qui sont applicables à la commande sont ceux de la dernière liste de prix communiquée par PACKAS. Tous les prix peuvent, à tout moment, être augmentés unilatéralement en cas (i) de hausse démontrable des prix des matières premières de plus de 10% (dix pourcent) ou (ii) d’augmentation des redevances gouvernementales sur les produits commandés.

Article 4 – DELAIS DE LIVRAISON :
Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les délais de livraisons indiquées par PACKAS, sont toujours approximatifs. Le dépassement du délai de livraison, pour quelque cause que ce soit, ne confère jamais au client le droit de réclamer une quelconque indemnité ou le droit de ne pas exécuter ses obligations découlant du contrat en question ou de tout autre contrat conclu avec PACKAS.

Article 5 – LIVRAISONS :
PACKAS est, à tout moment, en droit d’exiger une garantie suffisante de paiement avant la livraison: si le client n’est pas en mesure de fournir cette garantie, PACKAS est en droit de refuser toute livraison ultérieure et de considérer les contrats partiellement exécutés ou non comme résolus de bien droit, sans préjudice de son droit à d’indemnisation de tout dommage.
La livraison est présumée avoir été effectuée :

-        lors de la réception des marchandises si celles-ci ont été retirées par le client ou en son nom ;

-        lors de la transmission des marchandises au transporteur, si la livraison est effectuée sur commande du client avec ou sans ses propres moyens de transport

-        lors de la livraison au domicile ou au magasin du client, si la livraison est effectuée fait sur commande du vendeur ou producteur.

Au moment de la livraison, le client doit signer le bon de livraison pour réception. Les éventuels défauts apparents doivent être mentionnés sur le bon de livraison ou être notifiés par écrit à PACKAS au plus tard dans les 3 (trois) jours ouvrables, le client devant décrire les défauts de manière détaillée. L’utilisation des marchandises par le client entraîne l’acceptation irrévocable de celles-ci.

Sauf convention contraire, le transport a toujours lieu franco sur place DAP – cf. incoterms ®2010.

PACKAS se réserve le droit :

-        de livrer des produits qui, pour des raisons techniques, montrent de légères différences de qualité, mesure, couleur, épaisseur ou fabrication. La tolérance admise au-dessus ou en-dessous de la valeur nominale est de 10 % pour l’épaisseur sauf convention contraire.

-        de livrer, quelle que soit la quantité convenue, 10 % de plus ou de moins par rapport à ce qui était convenu à l’origine, et de facturer la quantité réellement livrée, sans que le client n’ait le droit de réclamer une quelconque indemnité, de suspendre ou de refuser de payer, d’annuler  sa commande ou de demander la résolution du contrat sauf convention contraire.

Les dessins, épreuves, les plans, les films d’impression, les clichés, les cylindres d’impression, lesoutillages et les moules restent à tout moment la propriété de PACKAS, indépendamment des frais comptabilisés au client pour ces pièces. Sans l’accord préalable et écrit de PACKAS, il est interdit d’utiliser ces pièces, de les copier en tout ou en partie, de les remettre à des tiers ou de les rendre publiques de quelque manière que ce soit.

PACKAS se réserve le droit d’effectuer des livraisons partielles, qui forment autant de ventes partielles. La livraison partielle d’une commande ne peut en aucun cas justifier le refus de paiement des marchandises livrées.

Toute annulation d’une commande par le client ou imputable à celui-ci donne à PACKAS le droit à une indemnité forfaitaire égale à 20% du prix d’achat, sans préjudice pour PACKAS de rapporter la preuve d’un dommage plus élevé, tel que, entre autres, des frais de stockage ou de transport.

En cas de défaut de retrait des marchandises commandées, mêmes les marchandises commandées sur appel, et après avoir mis le client en demeure de retirer les marchandises, PACKAS conserve le droit d’exiger auprès du client tous les coûts dont notamment les frais de transport, les frais de stockage etc. et le cas échéant, de mettre en œuvre une modification du prix des marchandises.

Article 6 – FORCE MAJEURE :
La force majeure vise toutes les circonstances qui ne sont pas imputables à une faute dans le chef de PACKAS et qui rendent l’exécution du contrat totalement impossible, telles que, de manière non exhaustive, le feu, les grèves et les lock-outs, les restrictions à l’import ou à l’export ou les autres mesures des pouvoirs publics, les situations météorologiques exceptionnelles telles que la neige et les inondations. Le caractère non imputable et inévitable des circonstances susmentionnées est toujours censé être acquis.
En cas de force majeure, la partie qui subit les inconvénients de la force majeure en informera immédiatement (et dans tous les cas, dans un délai de 3 (trois) jours suivant l’apparition de la force majeure) l’autre partie par écrit. Cette notification doit contenir tous les éléments factuels nécessaires pour permettre à l’autre partie de constater l’existence de la force majeure. A partir de ce moment, l’exécution des obligations qui sont affectées par la force majeure sont suspendues pendant la durée de la force majeure. La partie qui subit les inconvénients de la force majeure mettra tout en œuvre pour réduire le retard à un minimum et informera l’autre partie des mesures qui ont été prises pour ce faire. PACKAS a la possibilité de résilier le contrat, sans qu’aucune indemnité ne soit due, si la force majeure perdure ou s’il est établi qu’elle perdurera pendant une période d’au moins 90 (nonante) jours.

Article 7 – RECLAMATIONS :
Les réclamations concernant les défauts apparents et/ou le nombre de marchandises livrées ne seront pas acceptées si le bon de livraison a été signé pour réception.
Si le bon de livraison n’a pas été signé, les réclamations concernant les défauts apparents et/ou le nombre de marchandises livrées doivent être notifiées par écrit à PACKAS au plus tard dans les 3 (trois) jours ouvrables, le client devant décrire les défauts de manière détaillée. L’utilisation, la modification ou l’envoi des marchandises livrées par le client entraîne l’acceptation irrévocable de celles-ci.
Les éventuels vices cachés des marchandises livrées doivent être notifiées par écrit à PACKAS immédiatement et au plus tard dans les 3 (trois) mois à dater de la livraison. Ces réclamations concernant les défauts non apparents lors de la livraison doivent, en outre, être portées à la connaissance de PACKAS par écrit dans les 3 (trois) jours calendrier suivant le jour où ils ont été constatés ou le jour où ils auraient dû être constatés. A défaut de contestation dans ce délai, les parties conviennent que les marchandises sont définitivement acceptées par le client. Si les plaintes sont jugées recevables et fondées, l’obligation de PACKAS se limite au remplacement des marchandises endommagées ou défectueuses ou à la livraison des pièces manquantes, à l’exclusion de toute indemnité de quelque nature que ce soit.
Sauf convention contraire expresse entre les parties, PACKAS n’est pas censée avoir connaissance ou avoir à tenir compte de l’usage spécifique que le client fera des marchandises livrées et PACKAS ne peut, par conséquent, en être tenu responsable. Seul le client est responsable de l’usage spécifique qu’il fait des marchandises livrées et/ou des fins auxquelles il utilise ces marchandises. Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, PACKAS n’est pas responsable et n’est pas tenue d’indemniser les dommages matériels, immatériels, indirects ou accessoires, en ce compris (de manière non exhaustive), la perte de bénéfice, la diminution du chiffre d’affaires, le manque à gagner, les restrictions de la production, les frais administratifs ou les coûts de personnel, l’augmentation des coûts généraux, la perte de clientèle ou les réclamations de tiers.
Les réclamations concernant les factures doivent être notifiées par écrit à PACKAS directement et au plus tard dans les 8 (huit) jours suivant leur envoi. A défaut de contestation dans ce délai, les parties conviennent que la facture est définitivement acceptée par le client.

Article 8 – RETOUR DES MARCHANDISES :
Sauf accord préalable, PACKAS n’accepte aucun retour des marchandises. Dans tous les cas, le client assumera à ses frais et à ses risques le retour des marchandises sauf convention contraire.

Article 9 – PAiEMENTS :
Sauf convention contraire écrite, les factures de PACKAS sont payables dans les 30 (trente) jours calendrier suivant la date de la facture, au montant net, sans réduction et au siège social de PACKAS ou sur le compte bancaire mentionné sur la facture.
Les réclamations, même si elles sont par la suite déclarées fondées, n’autorisent pas le client à suspendre d’autorité, partiellement ou totalement, le paiement des factures échues. En outre, le client renonce expressément à son droit de compenser les factures échues avec une éventuelle créance qu’il détiendrait à l’encontre de PACKAS.

Article 10 – DEFAUTS DE PAiEMENT :
Le défaut de paiement, même partiel, d’une facture ou d’un effet de commerce à son échéance entraîne les conséquences suivantes:

a.       Toutes les autres créances non encore échues à l’encontre du client, en ce compris les lettres de change non encore échues, deviennent exigibles de plein droit et sans mise en demeure préalable ;

b.       Toutes les réductions  et les facilités de paiement accordés par PACKAS sont supprimées ;

c.        Tous les montants dus produisent de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard de 1 % (un pour cent) par mois entamé, à dater du jour où le montant est devenu exigible ;

d.       En sus des intérêts de retard, une indemnité sera due à concurrence de 10% (dix pour cent) du montant de la facture encore dû, sans préjudice pour PACKAS de réclamer une indemnité plus élevée moyennant la preuve d’un dommage réel plus élevé.

e.       PACKAS se réserve le droit de suspendre, totalement ou partiellement, l’exécution de tous les contrats en cours, et ce sans mise en demeure préalable et sans indemnité, ainsi que de résilier le contrat, pour le tout ou pour la partie qui doit encore être exécutée, conformément à l’article 12.

f.        Le recouvrement judiciaire à charge du client donne le droit à PACKAS de prendre en compte, en plus de l’indemnité de procédure, les frais de récupération prouvés et de les mettre à charge du client.

Article 11 – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :

La propriété des marchandises vendues sera transférée au client après le règlement complet par le client de tout ce qui est dû à PACKAS en contrepartie des marchandises livrées ou à livrer par PACKAS, en ce compris le paiement du prix convenu, des frais, des intérêts et des éventuelles indemnités. Cependant, les risques de perte ou de destruction des marchandises vendues seront intégralement supportés par le client à partir du moment où celles-ci lui auront été livrées.

Jusqu’au moment où la propriété des marchandises vendues est effectivement transférée au client, (i) il est expressément interdit au client d’utiliser les marchandises livrées comme moyen de paiement, de les mettre en gage ou de les affecter à titre de sûreté, (ii) le client apposera un signe sur les marchandises livrées qui exprime de manière lisible que celles-ci restent la propriété de PACKAS. Pour autant que de besoin, la présente clause est réputée être reproduite pour chaque livraison. Le client s’engage à avertir PACKAS de toute saisie qui serait pratiquée par un tiers sur les marchandises vendues.
Le client assume un devoir de vigilance envers les marchandises qui tombent sous le champ d’application de la clause de réserve de propriété, il doit les entreposer en parfait état dans un endroit approprié et les conserver conformément aux standards les plus élevés et aux normes de sécurité courantes du secteur. Le client doit en outre jusqu’au moment du transfert effectif de propriété assurer ces marchandises contre tous les risques usuels du secteur (en ce compris mais non exclusivement, contre la détérioration ou toute autre forme de dégradation, le feu, les dégâts des eaux et le vol) et de mettre à disposition de PACKAS les polices y relatives à première demande.
Le client signale PACKAS par écrit et préalable à la livraison si les marchandises seront entreposées dans un immeuble dont il n’est pas propriétaire, sauf si l’adresse figure sur le bulletin d’expédition CMR. Dans ce cas il est interdit au client de transformer les marchandises.

Article 12 – RESOLUTION DU CONTRAT :
PACKAS a le droit, à tout moment, avec effet immédiat, sans autorisation judiciaire, sans mise en demeure préalable et sans paiement d’aucune indemnité, de résoudre le contrat dans les cas suivants :

-        si le client, malgré une mise en demeure écrite ou un délai de minimum 7 (sept) jours a été pris en considération, reste en défaut de remplir (ponctuellement et correctement) une ou plusieurs obligations découlant du contrat

-        en cas de cessation de paiement ou de faillite ou d’aveu du client

-        en cas de liquidation ou de cessation des activités du client

-        en cas de changement de direction du client

-        si une saisie est pratiquée sur les avoirs du client ou une partie de ceux-ci

-        si PACKAS a des raisons légitimes de douter que le client respectera ses obligations.

En cas de résolution du contrat une indemnité forfaitaire irréductible égale à 30 % (trente pour cent) du montant de la facture sera due par le client, sans préjudice pour PACKAS de réclamer une indemnité plus élevée correspondant au dommage réel.

Article 13 – LITIGES :

Tous les contrats auxquels sont applicables le CGV, ainsi que tous les contrats qui en découlent, sont exclusivement régis par le droit belge.

Tous les litiges entre parties concernant les contrats soumis aux CGV ressortissent à la compétence exclusive des tribunaux du siège social de notre société.